Pular para o conteúdo

Sistema de Kata Tradicionais

Mabuni Kenwa

Yabiku Moden:

Bo-jutsu (Rosshaku-bo)
周氏の棍[小・大] Shushi no kon (Sho/Dai)
佐久川の棍[小・大]Sakugawa no kon (Sho/Dai)
添石の棍   Shishi no kon
知念志喜屋仲の棍 Chinen Shiki’yanaka no kon
津堅砂挂の棍  Chikin sunakake (Tsuken sunakake) no kon
米川の棍   Yuniga (Yonegawa) no kon
白樽の棍   Shirotaru no kon
津堅の棒   Chikin (Tsuken) no bo
端多小の棍   Hantaguwa no kon

Sai-jutsu
津堅志多伯のサイ Chikin shitahaku (Tsuken shitahaku) no sai
多和田のサイ  Tawada no sai
屋嘉阿のサイ  Yakaa no sai
湖城のサイ   Kogusuku (Kojo) no sai

Tonfā-jutsu
浜比嘉のトンファー Hamahiga no tonfa
屋良小のトンファー Yaraguwa no tonfa

Ēku-jutsu (Kai-jutsu)
津堅砂挂のエーク Chikin sunakake (Tsuken Sunakake) no eiku (no kai)

Mabuni Kenwa:

Bō-jutsu (Rosshaku-bō)
末吉の棍   Sueyoshi no kon
浦添端多小の棍  Urashi (Urasoe) Hantaguwa no kon
瀬底の棍   Sesoko no kon

Sai-jutsu
浜比嘉のサイ  Hamahiga no sai
端多小のサイ  Hantaguwa no sai

Kamiya Jinsei:

Bō-jutsu (Rosshaku-bō)
朝雲の棍   Chōun no kon
北谷屋良の棍  Chatan’yara no kon
周氏の棍[小・大] Shūshi no kon (Shō/Dai)

Sai-jutsu
浜比嘉のサイ  Hamahiga no sai
北谷屋良のサイ  Chatan’yara no sai

Tōyama Kanken:

Kama-jutsu
当山の二丁鎌  Toyama (Tozan) no nicho-gama

Kanegawa Gibu:

Kama-jutsu
鐘川の二丁鎌  Kanegawa no nicho-gama

Tinbē-jutsu
鐘川のティンベー Kanegawa no tinbei

Akamine Eisuke:

Nunchaku-jutsu
赤嶺のヌンチャク Akamine no nunchaku

Taira Shinken:

金刚の棍   Kongo no kon
卍のサイ   Manji no sai (Jigen)
前里の鉄甲   Maezato no tekko
前里のヌンチャク Maezato no nunchaku
前里のスルチン  Maezato no suruchin